Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

 

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Boogaard Advocaten. Boogaard Advocaten draagt zorgt voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen.

 

1. Verwerkingen

Website & cookies

Voor gebruik van het grootste gedeelte van www.boogaardadvocaten.nl is het niet noodzakelijk persoonsgegevens te verstrekken. Enkel indien u gebruik maakt van de contactpagina of indien u cookies toestaat worden persoonsgegevens verwerkt. Cookies worden gebruikt om de site beter te laten werken. Contactgegevens worden verwerkt teneinde uw vraag te kunnen beantwoorden. De persoonsgegevens die Boogaard Advocaten verzamelt via de website worden met grote zorg behandeld en doorgegeven aan derde partijen, zoals de hosting provider voor de website en onze cookie-provider.

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst. Wij maken gebruik van Google Analytics van Google Inc. voor analytische doeleinden en met het oog op verbetering van de functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid van onze website. Google Analytics is in staat Boogaard Advocaten statistische informatie te verstrekken over uw gebruik van deze website.

 

Als u niet instemt met het gebruik van Google Analytics-cookies, plaatsen wij een functionele no-follow-cookie op uw apparaat om uw keuze te onthouden. Na 180 dagen vervalt deze keuze. U kunt cookies op elk gewenst moment in- of uitschakelen door de cookie-instellingen van uw browser aan te passen.

 

Dienstverlening

Boogaard Advocaten verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van juridische dienstverlening. De persoonsgegevens vragen wij bij u op of verkrijgen wij via derde partijen, waaronder wederpartijen, of openbare bronnen, zoals het Handelsregister of het Kadaster.

 

Anti-witwas wet- en regelgeving

In Nederland bestaat wet- en regelgeving ter voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor witwassen en het financieren van terrorisme. Boogaard Advocaten heeft een aantal verplichtingen op grond van deze anti-witwas bepalingen. Cliënten moeten altijd worden geïdentificeerd en in voorkomend geval dient de identiteit ook te worden geverifieerd. Hieronder zijn begrepen bestuurders, uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) en andere relevante informatie. Daarnaast heeft Boogaard Advocaten procedures om te waarborgen dat cliëntinformatie actueel gehouden wordt. In sommige gevallen is Boogaard Advocaten verplicht om meer gedetailleerde informatie op te vragen, bijvoorbeeld als het gaat om een ongebruikelijke transactie of een contante betaling.

 

Recruitment

Indien u solliciteert of reageert op een vacature verwerken wij de gegevens die u aan ons verstrekt. Gegevens in een motivatiebrief, CV, cijferlijsten en/of andere documenten verwerken wij met het oog op werving en selectie. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om uw sollicitatie of aanmelding te behandelen en daarover met u te communiceren.

 

2. Grondslagen

Boogaard Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van één of meerdere van de hierna te noemen wettelijke grondslagen:

- De door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor een specifiek doel. U heeft hierbij het recht uw toestemming op elk moment in te trekken;

- Boogaard Advocaten verwerkt uw gegevens om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst die u heeft afgesloten met Boogaard Advocaten;

- De verwerking van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een op Boogaard Advocaten rustende wettelijke verplichting;

- Verwerking van uw gegevens kan plaatsvinden op grond van de gerechtvaardigde belangen van Boogaard Advocaten.

 

3. Derden

Boogaard Advocaten deelt uw persoonsgegevens met derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Hierbij valt te denken aan correspondentie met (weder)partijen en instanties, deurwaarders, notarissen, accountants, ingeschakelde deskundigen en IT-dienstverleners. Indien de derde partij waarmee uw gegevens worden gedeeld niet is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke, sluit Boogaard Advocaten daarmee een verwerkersovereenkomst .

 

Ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat, kan Boogaard Advocaten gehouden zijn persoonsgegevens te verstrekken aan een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie.

 

4. Bewaartermijn en beveiliging

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Boogaard Advocaten beveiligt uw persoonsgegevens door middel van verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder firewalls, beveiligde servers en verwerkersovereenkomsten met derde partijen.

 

5. Rechten

U heeft het recht Boogaard Advocaten te verzoeken om inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan wel beperking van de verwerking daarvan. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

6. Verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens

Advocatenkantoor Boogaard B.V., gevestigd aan de Buitenruststraat 14 te 4337 EH Middelburg, is de verantwoordelijke entiteit voor uw persoonsgegevens.

 

Indien u een vraag/klacht heeft over deze privacy- en cookieverklaring, of indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u daartoe een verzoek sturen aan info@boogaardadvocaten.nl of per post aan bovenstaand adres.

 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Deze privacy- en cookieverklaring vormt geen contract tussen u en Boogaard Advocaten en kan van tijd tot tijd worden aangepast. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.