Bestuursrecht, ruimtelijke ordening en milieu

Het bestuursrecht betreft de verhoudingen tussen burgers en overheid, dan wel tussen overheden onderling. De advocaten van Boogaard Advocaten treden regelmatig op in bezwaar- en beroepsprocedures, zowel ten behoeve van ondernemingen en instellingen als van particulieren.

De kern van het bestuursrecht is het nemen van een besluit door een bestuursorgaan. Iedere belanghebbende die het niet eens is met de inhoud van een besluit, kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Bij ongegrondverklaring staat de weg naar de rechter open. Binnen het bestuursrecht gelden korte termijnen en heeft de procedure de werking van een trechter. Feiten en omstandigheden die in een eerder stadium bekend waren, maar pas later worden aangekaart, worden mogelijk niet meer door de rechter meegenomen. Het is daarom verstandig om in een vroeg stadium een juridisch specialist in te schakelen. Zodoende kunnen onherstelbare fouten worden voorkomen.

Ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht zijn onderdeel van het bestuursrecht. Ruimtelijke ordening heeft betrekking op de inrichting van ons land. Het belangrijkste instrument waarmee ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau wordt geregeld, is het bestemmingplan. Afwijkingen van het bestemmingsplan behoeven een ontheffing. Het milieurecht is het geheel van rechtsregels dat tot doel heeft milieuaspecten te reguleren.

Boogaard Advocaten beschikt over gedegen kennis en ervaring op het gebied van het bestuursrecht, ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht. Zij zijn u graag van dienst bij:


Algemeen bestuursrecht

 • het indienen van zienswijzen
 • het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
 • het verzoek om een besluit te nemen
 • subsidies
 • schadevergoeding bij (on)rechtmatig overheidshandelen
 • planschade
 • nadeelcompensatie
 • toezicht en handhaving


Ruimtelijk ordeningsrecht

 • (bouw)vergunningen
 • bestemmingsplannen
 • streekplannen
 • exploitatieplannen
 • projectontwikkeling
 • onteigening
 • planschade

 

Milieurecht

 • milieuvergunningen en  -ontheffingen
 • bodem-, lucht- en waterverontreiniging

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard
mr. J.J. (Johan) Spijk

mw. mr. J.C.P. (Kimberley) van der Heijden