Contractenrecht

Het contractenrecht bestaat grotendeels uit regelend recht dat van toepassing is indien partijen geen regeling hebben getroffen. In enkele gevallen heeft de wetgever dwingendrechtelijke bepalingen vastgesteld waarvan partijen niet kunnen afwijken.

Belangrijke uitgangspunten van het contractenrecht zijn de partijautonomie, de contractvormvrijheid en de verbindende kracht van het contract. Partijautonomie valt uiteen in drie vrijheden. Het betreft de vrijheid om al dan niet een overeenkomst te sluiten, om te bepalen met wie een overeenkomst wordt gesloten en om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Deze vrijheden worden begrensd door dwingend recht. Contractvormvrijheid houdt in dat voor de totstandkoming van een overeenkomst slechts sprake dient te zijn van overeenstemmende wilsverklaringen. Opnieuw kan het dwingend recht nadere eisen stellen, zoals het vereiste van een schriftelijke overeenkomst. Met de verbindende kracht wordt bedoeld dat een contract niet eenzijdig door een partij aan de kant kan worden geschoven.

Indien een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst, is er sprake van wanprestatie. Doorgaans dient de schuldenaar in gebreke te worden gesteld, waarna de schuldenaar (al dan niet na het verstrijken van een gestelde redelijke termijn) in verzuim is. Als gevolg van het verzuim kan nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding worden gevorderd. Soms is de weg naar de rechter noodzakelijk.

Boogaard Advocaten kan u behulpzaam zijn bij onder andere:

  • het opstellen en beoordelen van contracten
  • het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
  • sommaties of ingebrekestellingen
  • onderhandelingen
  • procedures
  • arbitrages
  • mediation

 

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard
mr. J.J. (Johan) Spijk
mw. mr. S. (Samantha) Saija