Algemene voorwaarden

1. Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de vennootschap: Advocatenkantoor Boogaard B.V., mede zaakdoende onder de naam Boogaard Advocaten,gevestigd te Middelburg;
b. cliënt: de contractpartij van de vennootschap;
c. het kantoor: de vennootschap en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de als bestuurder van de vennootschap, of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairovereenkomst aan de vennootschap verbonden natuurlijke- en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden;
d. honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) -exclusief verschotten en kantoorkosten als sub e. en f. bedoeld- die de vennootschap voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen;
e. verschotten: de kosten die de vennootschap in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt;
f. kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten;
g. kantoorklachtenregeling: de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde interne klachtenprocedure;

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, alsmede op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan de vennootschap verbonden personen en derden die –al dan niet in dienstbetrekking– bij de uitvoering van enige opdracht door de vennootschap worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn.
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen de vennootschap en de cliënt zijn vastgelegd.

c. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de cliënt of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Opdracht

a. De rechtsverhouding tussen de vennootschap en de cliënt wordt beheerst door het Nederlands recht.
b. Alle opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels zoals die zijn neergelegd in de Advocatenwet en de Gedragsregls voor Adcovaten. 
c. Een opdracht komt eerst tot stand nadaat deze door de vennootschap is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan de vennootschap slecht worden vertegenwoordigd door het kantoor verbonden advocaten. 

d. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht uitsluitend aan de vennootschap te zijn verleend, dat wil

zeggen dat de cliënt ermee instemt dat de vennootschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat
uitvoeren door het kantoor, of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. Zelfs wanneer het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden
uitgevoerd wordt de opdracht nog steeds beschouwd te zijn verleend aan de vennootschap. De werking van
artikel 7:404 BW wordt uitgesloten. Ook wordt de werking uitgesloten van artikel 7:4O7,lid 2 BW dat de
hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen opdracht is
gegeven.

 

4. Declaratie

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de verschotten, opslag

voor kantoorkosten van 60/o van het honorarium en omzetbelasting verschuldigd. Wijst de cliënt een derde
aan die de declaraties zal voldoen, dan blijft de cliënt, naast die derde, hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de declaraties.

b. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere

periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht. De vennootschap is gerechtigd het
overeengekomen uurtarief jaarlijks ingaande op 1 januari van elk nieuw jaar aan te passen met eenzelfde percentage als de aanpassing van het bij de vennootschap gehanteerde standaard uurtarief.

c. Bij de declaratie is een specificatie gevoegd. Opmerkingen en klachten over de specificatie dienen op
straffe van verval binnen twee maanden na de factuurdatum kenbaar te worden gemaakt.
d. De vennootschap is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een
ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerste declaratie of met de eindafrekening van de opdracht.5. Betaling

a. Betaling van de declaraties van de vennootschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1% van het openstaande saldo per maand verschuldigd.
b. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de vennootschap gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
c. Indien de vennootschap invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende op die invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van cliënt.

d. Cliënt is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen. 

6. Aansprakelijkheid

a. De cliënt is gehouden de vennootschap juiste informatie te verschaffen op straffe van verval van elke
aanspraak, hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook, jegens de vennootschap. De cliënt vrijwaart de
vennootschap voor aanspraken van derden indien hij voormelde verplichting niet is nagekomen.
b. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de
uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in
het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de
desbetreffende polis.
c. lndien en voor zover geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden is
iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de vennootschap in de betreffende zaak gedeclareerde en
ontvangen bedrag tot een maximum van € 50.000,--. ledere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.
d. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De
vennootschap is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (door haar ingeschakelde) derden of voor
het niet deugdelijk functioneren van door de vennootschap bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte
apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. De vennootschap is door de cliënt
gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden. De cliënt
vrijwaart de vennootschap tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen de redelijke kosten van
verweer.
e. De sub c en d omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor opzet of grove schuld van
(bestuurders van) de vennootschap, en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede
worden verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten.
f. De vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de Stichting Beheer Derdengelden niet tot
betaling aan de cliënt in staat is als gevolg van niet-nakoming van de verplichtingen van de bankinstelling
waar die stichting één of meer rekeningen aanhoudt.
g. ledere vordering van de cliënt jegens de vennootschap, behalve de vordering van cliënt die door de
vennootschap is erkend, vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering tenzijde
vennootschap daarvan binnen deze termijn schriftelijk in kennis is gesteld.7. Klachten- en geschillenregeling

a. Op de rechtsverhouding tussen de vennootschap en de cliënt is een kantoorklachtenregeling van
toepassing. Deze regeling is te raadplegen via http://www.boogaardadvocaten.nl/. Een afschrift van deze
regeling kan kosteloos bij de behandelend advocaat worden opgevraagd en wordt op verzoek toegezonden.
b. Geschillen naar aanleiding van de uitvoering van de dienstverlening van de vennootschap -inclusief alle
declaratiegeschillen-, die niet intern kunnen worden opgelost, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank
Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.


Deze voorwaarden zijn op 15 november 2018 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Zeeland-West-
Brabant, locatie Middelburg onder nummer 38/2018.