Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2015

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt het arbeidsrecht door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Enkele hoofdpunten verdienen de aandacht.

 

Ketenregeling

De ketenregeling bepaalt wanneer de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in reeks wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vanaf 1 juli 2015 kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog steeds tweemaal worden verlengd, maar de totale duur van de drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten mag niet langer zijn dan twee jaar. De reeks wordt pas doorbroken bij een tussenperiode van meer dan zes maanden.

Bij cao kan van de ketenregeling worden afgeweken. Aan de afwijking bij cao zijn voorwaarden gebonden.

De ketenregeling is niet van toepassing op werknemers die een duale leer-werkopleiding volgen en arbeidsovereenkomsten met werknemers die gemiddeld niet meer dan twaalf uur per week werken en nog geen achttien zijn.

Het huidige recht blijft van toepassing op per 1 juli 2015 lopende tijdelijke contracten. Wordt op of na 1 juli 2015 binnen zes maanden na afloop van een tijdelijk contract opnieuw een tijdelijk contract gesloten, dan is op de keten de nieuwe regeling van toepassing.

 

Ontslag

De WWZ schrijft dwingende ontslagroutes voor. In geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of arbeidsongeschiktheid die langer dan twee jaar heeft geduurd zal toestemming bij het UWV moeten worden gevraagd. De overige ontslaggronden leiden tot een procedure bij de kantonrechter.

In geval van ontslag met wederzijds goedvinden dient een werknemer schriftelijk in te stemmen, waarna een bedenktijd van veertien dagen gaat lopen. De werknemer kan dan zonder opgaaf van redenen schriftelijk zijn instemming herroepen en de vaststellingsovereenkomst ontbinden. De bedenktermijn wordt verlengd tot drie weken indien de werkgever de werknemer niet binnen twee werkdagen na de instemming met het beëindigen van het dienstverband schriftelijk op de bedenktermijn heeft gewezen dan wel de bedenktermijn niet heeft opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.  Gaat de werknemer binnen zes maanden na herroeping alsnog akkoord dan komt hem geen nieuwe bedenktermijn toe.

De werkgever dient voor opzegging of ontbinding te onderzoeken of herplaatsing van de werknemer  eventueel met extra scholing binnen een redelijke termijn in een andere passende functie mogelijk is.

 

Transitievergoeding

Vanaf  1 juli 2015 krijgen werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn bij onvrijwillig ontslag recht op een transitievergoeding. Over de eerste tien jaar dat het dienstverband heeft voortgeduurd bedraagt de transitievergoeding een derde maandsalaris per dienstjaar. Over de periode dat het dienstverband langer heeft geduurd bedraagt de transitievergoeding een half maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van € 75.000,-- of een jaarsalaris indien het jaarsalaris hoger is dan dat bedrag.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebt, dan wel kampt met andere arbeidsrechtelijke vraagstukken, kunt u zich wenden tot één van de specialisten van Boogaard Advocaten. Zij voorzien u graag van advies.

 

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard

mw. mr. drs. M.H.J.W. (Marjanneke) Dijkman

Terug naar overzicht